Jelenlegi hely

Pápaiak

Tájékoztató a gyermekétkeztetésben történt változásokról a közoktatási intézményekben tanulók részére

TÁJÉKOZTATÓ 
INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

Tisztelt Szülő/Gondviselő!


Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a 2020/2021-es tanévtől, nem az iskola, hanem Pápa Város Önkormányzata Közoktatási és Közművelődési Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete (GAESZ) látja el. Az ügyintézés a Pápa, Anna tér 10. szám alatti irodában történik.

Információkért, és nyomtatványok letöltéséért 2020. augusztus 25-től elérhető lesz a szülői oldal: https://papa.ecity.hu, de mindezek Pápa Város Önkormányzatának honlapján (www.papa.hu) is megtalálhatók.
Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs lehetőségük, a nyomtatványok személyesen átvehetők a Pápa, Anna tér 10. sz. alatti irodában.

Kérjük, amennyiben gyermeke étkezést vesz igénybe a lenti elérhetőség valamelyikére szíveskedjen jelezni a gyermek neve, iskolája és osztálya megjelölésével 2020. augusztus 30-ig annak érdekében, hogy a gyermeknek szeptember 1-től biztosítani tudjuk az étkezést. 

postai cím, személyes ügyintézés: 8500, Pápa Anna tér 10.
e-mail: gaesz.etkeztetes@papa.hu 
telefon: 89/324-082, 89/324-609, 89/314-967

A gyermekétkeztetést a szülő/gondviselő kérésére tudjuk biztosítani. Az étkezés igényléséhez kérjük kitölteni és a fenti elérhetőségek valamelyikére legkésőbb 2020. szeptember 10-ig visszajuttatni az alábbi dokumentumokat:

1. Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
2. Szándéknyilatkozat és igénylőlap
3. Kedvezményes étkezés esetén a megfelelő nyilatkozat (8. sz., 9. sz. melléklet nyilatkozata)
4. Diétás étkezés esetén Adatlap
5. Átutalásos számla esetén nyilatkozat elektronikus számla kiküldéséről

Személyes adatokban történt változást (pl. lakcím, gyermekek száma) 15 napon belül kérjük a GAESZ-nál írásban bejelenteni.

A térítési díjakat a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2020. (III.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (Gyvt.) a 21/B §-a alapján kedvezményes gyermekétkezés vehető igénybe. 
A kedvezményt csak abban az esetben tudják a Tisztelt Szülők/Gondviselők érvényesíteni, ha a bemutatott dokumentumok mellett a kedvezménynek megfelelő nyilatkozatot (3 gyermek esetén is) és a feltételek fennállása igazolásának dokumentumait olvashatóan kitöltik és keltezéssel aláírva a GAESZ részére eljuttatják.
A gyermekek számában történt változás esetén az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni.

A kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges dokumentumok:

 • Három vagy több gyermekes szülőknek járó kedvezményhez:
  • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 8. sz. melléklet és
  • MÁK által kibocsátott, családi pótlékra való jogosultság igazolása

Fontos: 25 év feletti (bármilyen képzésben részt vevő) tanuló gyermek NEM számít bele a családban nevelkedő gyerekek létszámába, kivéve, ha súlyos fogyatékossággal él, és ezt igazolják!

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak esetén:
  • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 8. sz. melléklet és
  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító hatósági döntés (határozat)

Fontos: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum alapján a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

 • Tartós beteg vagy fogyatékos gyermek vagy sajátos nevelésű (SNI) gyermek esetén:
  • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 8. sz. melléklet és
  • a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában
   • tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről kiállított szakorvosi igazolás
   • fogyatékosság esetén a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1198. (XII. 30.) Korm.rendelet 7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét

Fontos: A hatósági kártya (pl. közgyógy igazolás, utazási igazolvány) önmagában nem elegendő igazolási mód!

 • Nevelésbe vett, utógondozói ellátásban részesülő tanulók esetén:
  • Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez – 8. sz. melléklet és
  • Igazolás ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultághoz – 9. sz. melléklet és
  • Nevelésbe vételről szóló hatósági határozat

Fontos: a Gyvt. 151. § (8) bek. értelmében nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő - utógondozói ellátásban részesülő - fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe!

Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók:
Diétás étrend igénylésének befogadása és teljesítése kizárólag a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. § (1) bek. 22. pontja szerinti képesítésű szakorvosi vélemény alapján teljesíthető. Háziorvosi, gyermekorvosi igazolás nem elegendő. Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani.

Fontos tudnivalók:
A tanév során betegség vagy egyéb ok miatti hiányzást délelőtt 9 óráig kérjük jelezni elérhetőségeink valamelyikén, ebben az esetben a bejelentést követő naptól érvényes a lemondás. A hiányzást ingyenes étkezőknél is kérjük jelezni. Későbbi időpontban történő lemondás esetén a bejelentést követő 2. naptól érvényes az étkezés lemondása.
Az étkezés lemondása esetén lehetőséget biztosítunk az ebéd éthordóban történő elszállítására az iskola konyhájáról. Amennyiben a lehetőséggel élni kívánnak, kérjük, jelezni szíveskedjenek.

A szülők/diákok az iskolában a hónap első munkanapján megkapják a havi ebédjegyet, melyet gondosan meg kell őrizni, mert a jegy leadásával jogosultak az étkezés igénybevételére. 

Menüválasztásra október hónaptól van lehetőség. Az október havi étlap szeptember 20-ig felkerül a szülői felületre, melyet a szülők és a gyermekek regisztráció nélkül is meg tudnak tekinteni. Ezután ki kell tölteni a menü rendelést napi bontásban a kiválasztott A vagy B menüvel, melyet szeptember 25-ig kell eljuttatni a megadott elérhetőségek valamelyikére. (e-mail vagy papír alapon)
Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs lehetőségük a GAESZ irodájában kitölthető az étlap.
Októbertől a havi étlap felkerül a szülői felületre, melyet a regisztrációval rendelkező szülők ott tudnak véglegesíteni, aki nem rendelkezik regisztrációva,l az személyesen rendezheti a menüválasztást a GAESZ Pápa, Anna tér 10. alatti irodájában.

Befizetéshez kapcsolódó általános információk:
2020. szeptember hónaptól az étkezési térítési díjak beszedése a szolgáltatás igénybevételét követően, utólagos fizetéssel történik.

Az étkezési térítési díjat a tárgyhónapot követő hónap 1-től 10-ig kell megfizetni az alábbiak szerint:

 • Átutalással a 11748045-15429465 OTP Bank Nyrt. számlaszámra. 

Átutalással történő díjfizetés esetén a kiállított számla a szülő előre megadott e-mail címére kerül kiküldésre. A számlázó program generál egy kódot a gyermeknek, melyet a közlemény rovatba kérünk feltüntetni az iskola és a név megadásával együtt.

 • Készpénzzel vagy bankkártyával a GAESZ pénztárában.

A készpénzes befizetés időpontja minden hó 1-től 10-ig a GAESZ pénztárában az alábbiak szerint:

Hétfő: 8.00 – 11.00 / 13.00 – 15.00
Kedd: 8.00 – 11.00
Szerda: 9.00 – 14.00
Csütörtök: 13.00-15.00
Péntek: 8.00 – 11.00

Tájékoztatom a Szülőket/Gondviselőket, hogy a szülői oldal szeptember folyamán csak tájékoztató jelleggel működik, illetve nyomtatványokat lehet róla letölteni. Az éles felület - amikor már regisztrálhatnak és tudják kezelni a saját fiókjukat - előreláthatólag szeptember végén, október elején nyílik meg.

Bármely kérdésük esetén a GAESZ munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Iskola Ügyintéző Telefonszám
Tarczy Lajos Ált.Isk. Gaál Katalin 0670/9350685
Munkácsy Mihály Ált.Isk. Kovács Fanni 0670/9350695
Weöres Sándor Ált.Isk. Gál-Horváth Erika 0670/9350686
Erkel Ferenc Ált.Isk. Hoffmann Szilvia 0670/9350688
Vajda Márta Ált.Isk. Steinmacher Terézia 0670/9350687
Türr István Gimn. Hertner-Szabó Zsófia 0670/9350689
Petőfi Gimnázium Tóthné Baki Andrea 0670/9350684

 

Pápa, 2020. augusztus 24.

Takács János s.k.
intézményvezető

Mellékletek:

8.sz.melléklet - Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez
9.sz.melléklet - Igazolás ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához
Adatlap - diétás étkezést igénylő személy
Gyermekétkeztetési tájékoztató
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Menü rendelés
NYILATKOZAT elektronikus számlához
SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP

Tájékoztatás

TISZTELT ÜGYFELEINK!


FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÜKET, HOGY 2019. MÁRCIUS 12-TŐL A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐ U. 5. ÉS 12. SZ. ALATTI HELYISÉGEIBE CSAK BELÉPTETŐ KÁRTYÁVAL LEHET BELÉPNI.
BELÉPTETŐ KÁRTYÁT MINDKÉT ÉPÜLET ESETÉBEN A POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁPA, FŐ U. 5. SZ. ALATTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN LEHET KÉRNI.


MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.