Jelenlegi hely

TÁJÉKOZTATÓK mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő, munkahelymegőrző támogatásairól, pályázatairól

Tájékoztatók

 1. a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. pályázatról (NFA-2013-KKV)

 2. munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

 3. Az „Első munkahely garancia” 2013 programról

 4. a Munkahelyvédelmi Akcióterv foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére

Részletek a TOVÁBB GOMBRA, vagy a TÁJÉKOZTATÓ NEVÉRE kattintva! (a tájékoztatók letölthetők a lap alján)

TÁJÉKOZTATÓ

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. pályázatról (NFA-2013-KKV)

 

Az NFA-ból - 10 milliárd Ft támogatási keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. Ebből 700-800 KKV-nál 5200 új munkahely létesíthető, továbbá legalább tízezer már meglévő munkahely megőrzése segíthető. A pályázat alapján csak induló beruházás támogatható.

A pályázat célja: a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepük, piaci pozícióik bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása; a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű területfejlesztési-statisztikai kistérségekben, településeken; az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése kiemelt összegű kiegészítő támogatással; az elmaradott térségek fejlesztésének elősegítése, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése kiegészítő támogatással.

A pályázók köre: A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

·         a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok,

·         a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 70. §-a szerinti egyes jogi személyek vállalatai,

·         a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,

·         a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,

·         az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Elszámolható költségek: kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a alapján elszámolható és igazolt - azon költségek, amelyek a Számviteli törvény 1. sz. mellékletében szereplő „A. Befektetett eszközök” mérlegsoron belüli „I. Immateriális javak” 2., 3.-ból licenc és 4.-ből a találmány, a szabadalom és a know-how, valamint „II. Tárgyi eszközök” 1-3. mérlegtételek körébe tartozó eszközök beszerzésével, megvásárlásával kapcsolatban merülnek fel.

A II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok mérlegsorból az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el.

A támogatás formája: vissza nem térítendő.

A támogatás mértéke:

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:

a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben[1], településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft[2]

A pályázatot személyesen nem, kizárólag az alábbiak szerint lehet benyújtani:

A könyvelt postai küldeményként feladott, vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a pályázatot a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére lehet eljuttatni a 2013. február 14-től 2013. április 5-ig terjedő időszakban. A munkaügyi központok címjegyzéke a pályázati útmutató 12-13. oldalán található. A feladás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít.

 

[1] A hátrányos, leghátrányosabb helyzetű kistérségek, települések és a szabad vállalkozási zóna területi kategória fogalmának magyarázata az útmutatóban található.

[2] A szabad vállalkozási zónák a leghátrányosabb helyzetű térségekhez tartozó településeken jönnek létre. Ezért a zónákban a leghátrányosabb területi besorolás miatt az új munkahelyenkénti 300 ezer Ft támogatáson kívül további 400 ezer Ft, tehát összesen 700 ezer Ft kiegészítő támogatás igényelhető.

 

TÁJÉKOZTATÓ

munkaadók részére a munkahelymegőrzés támogatásáról

 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 18. §, a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 18/C. §, az Európai Unióról és az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályozza a munkahelymegőrzés támogatás nyújtásának feltételeit.

Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:

 • működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát felmondással kívánja megszüntetni, és
 • A munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya.
 • a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a felmondás közlését legalább 30 nappal megelőzően a kirendeltséghez írásban bejelenti, és
 • ezzel egyidejűleg a támogatás iránti kérelmét az illetékes kirendeltséghez benyújtja,
 • a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, továbbá
 • írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre,
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
 • vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását,
 • vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hónapban (kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi) telephelyén meglévő átlagos statisztikai állományi létszámát nem csökkenti, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból felmondással, illetőleg felmentéssel vagy közös megegyezéssel nem kerül sor. Ha a munkaadó több telephellyel rendelkezik, az átlagos statisztikai állományi létszám megtartásának kötelezettsége a kérelemben megjelölt telephely szerinti megyében lévő valamennyi telephelyét érintően irányadó.
 • írásban nyilatkozik arról, hogy átmeneti likviditási problémával rendelkezik. 

A támogatás időtartama:

A támogatás a felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta, utólag folyósítható.

A munkahelymegőrző támogatás mértéke:

A támogatás - mint vissza nem térítendő támogatás - mértéke a felmondással érintett munkavállaló munkabére és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 25-75 százalékáig terjedhet.

A támogatás a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó 50-90 százalékáig terjedő mértékben állapítható meg, ha az érintett munkavállaló:

·         személyi alapbére, illetve a teljesítménybérezés alapjául szolgáló bére azonos a kötelező legkisebb munkabér összegével, vagy

·         megváltozott munkaképességű személy, vagy

·         foglalkoztatása a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történik, feltéve, ha a munkaidő mértéke a napi 4 órát eléri, de a 6 órát nem haladja meg.

A támogatás havi mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150%-át.

Nem állapítható meg munkahelymegőrzés támogatása annak a munkaadónak

·         akinek a korábban nyújtott munkahelymegőrző támogatáshoz kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettsége fél éven belül szűnt meg;

·         aki nem minősül köztartozásmentes adózónak [az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (3) bekezdés],

·         Az agrártámogatások kivételével a költségvetési támogatási igény benyújtásának feltételéül előírható, hogy a benyújtónak ne legyen esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

·         nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok az Áht. felhatalmazása alapján kiadott foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszteri rendeletben meghatározott feltételeinek,

·         amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás vagy egyéb – a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;

·         amelynek az 1998/2007/EK rendeletben meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásai elérték az EK rendeletben meghatározott mértéket, vagy az EK rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,

·         aki nem tett eleget a 2011. évi XCIX. törvény 6 §-a alapján a munkavállalók bérének nettó értékének megőrzéséhez szükséges mértékű béremelési kötelezettségének, és erről jogsértést megállapító jogerős határozat született, így ettől számított két évig nem állapítható meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2. § (1) bekezdés n) pontja szerinti költségvetési támogatás.

·         annak a munkaadónak, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban,

·         annak a munkaadónak, akit a Knyt. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított két évig,

·         annak a munkaadónak, aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,

·         annak, aki jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén nem minősül átlátható szervezetnek

·         annak a munkaadónak, aki nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek

A támogatás igénylése:

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségén lehet benyújtani.

A támogatás elbírálása, folyósítása:

A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a kirendeltsége hatósági szerződést köt.

  TÁJÉKOZTATÓ

Az „Első munkahely garancia” 2013 programról

1.      Az „Első munkahely garancia” 2013 program célja

Cél a 25 év alatti pályakezdőket sújtó munkaerő-piaci feszültség kezelése, ami a fiatal munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását, az első munkahely megszerzésének elősegítését, valamint a szükséges munkatapasztalat megszerzését biztosítja.

A program elősegíti a nyugdíjba vonulás miatt jelentkező szakember utánpótlás biztosítását is azzal, hogy a támogatás ideje alatt lehetőséget biztosít a nyugdíjba készülő munkavállalók aktív életpályája alatt megszerzett széles körű tapasztalat és szaktudás átadására is.

A pályakezdők foglalkoztatásának támogatása megalapozza a Kormány „Munkahelyvédelmi Akcióterv” 25 év alattiakat érintő programelemét is, biztosítva a foglalkoztatás munkakipróbálási szakaszát. Az egymásra épülő támogatások eredményeként a programba vont 25 év alatti pályakezdők jelentős hányadának tartós foglalkoztatása várható.

A program közvetlen célja az egymásra épülő támogatások eredményeként a bevont 25 év alatti pályakezdők legalább 30%-ának a program befejezését követő 180. napon történő foglalkoztatása.

2.      A program célcsoportja

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában szereplő, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §. (5) bekezdés k) pont szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskeresők, ezen belül kiemelten

‒        a szakképzetlenek vagy

‒        a tartós álláskeresők,

Nem lehet bevonni a programba azon pályakezdő álláskeresőket, akik a tavalyi program keretében már támogatásban részesültek.

A fentiek szerinti 25 év alatti pályakezdő álláskereső gyakorlatilag a nyilvántartásba vételt követően azonnal elhelyezhető, tekintettel arra, hogy jogszabály nem ír elő ehhez szükséges előzetes nyilvántartásban töltött időt. Így a program keretében, figyelembe véve 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/B. §. (1) bekezdés a) pontban biztosított, a célcsoportba tartozókra vonatkozó, az általános szabályoktól történő eltérés lehetőségét is, számára a programelemeket képező támogatás (ok) is azonnal megállapítható(k).

3.      A program forrása

A program forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből biztosított 5 milliárd Ft.

4.      A program időtartama

A program – így a foglalkoztatás is – 2013. március 1-jén veszi kezdetét. A foglalkoztatás támogatására a rendelkezésre álló keret felhasználásáig, de legfeljebb 2013. december 31-ig van lehetőség. A decemberi támogatásra előleg igényelhető, csak a továbbfoglalkoztatási kötelezettség érintheti a 2014.-es évet.

5.      A program elemei, a támogatási konstrukció

5.1    Munkaerő-piaci szolgáltatás

A program sikeres megvalósítását a munkaügyi központ/kirendeltség szolgáltatások nyújtásával segíti elő. A program célcsoportjába tartozó pályakezdők elhelyezkedését a munkaügyi központ/kirendeltség az egyéni igényeken alapuló, a szükséges mértékű munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtásával segíti elő. A szolgáltatások lehetnek munkaerő-piaci, és/vagy foglalkoztatási információnyújtás és munkaerő közvetítés, amelyek nyújtása a támogatott foglalkoztatást megelőző időszakban szükségszerű.

5.2    Bérköltség-támogatás

A program keretei között bérköltség támogatás állapítható meg - a munkáltató kérelme alapján - a 25 év alatti pályakezdő álláskereső foglalkoztatását teljes, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatását vállaló munkáltató számára.

A támogatás legfeljebb 6 hónapos időtartamra állapítható meg. Mértéke a munkaszerződés szerinti munkabér, valamint az azt terhelő és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100%-a. Teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás alapjául figyelembe vehető munkabér legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 150%-a (2013-ban ez 147.000 Ft/hó) lehet, részmunkaidős foglalkoztatás során ennek a részmunkaidő teljes munkaidővel arányos része alapján számított hányada vehető figyelembe.

5.3    Munkába járáshoz szükséges utazási költség megtérítése

Azon álláskeresők esetében, akik a munkavégzést lakó/tartózkodási helyüktől eltérő településén is vállalják, a programban a bérköltség támogatás mellett lehetőség van a munkába járáshoz szükséges utazási költségek megtérítésére is.

Ennek ideje megegyezik a bérköltség-támogatás idejével, mértéke a menetrend szerint közlekedő busz/vonat lakó/tartózkodási hely és a munkahely közötti viszonylatra szóló havi bérletének munkáltatót terhelő 86%-os hányada. Emellett megtéríthető az utazási költség munkavállalót terhelő 14%-os része is.

Ezzel szemben a programban sem csoportos személyszállítás, sem a személygépkocsival történő munkába járás költségeinek megtérítésére nincs lehetőség.

6.      A program keretében nyújtott támogatások további speciális feltételei

Az illetékesség kérdésében a Ket. szabályai az irányadók, a program keretében a támogatások megállapítására a munkáltató székhelye/telephelye/fióktelephelye szerinti kirendeltség jogosult.

A támogatás azon munkaadó részére nyújtható, aki  az alábbi feltételekkel foglalkoztat regisztrált, 25 és alatti pályakezdő álláskeresőt teljes vagy részmunkaidőben. A foglalkoztatáshoz az alábbiak szerint állapítható meg a támogatás:

·         max. 6 hónapig: a munkabér és szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és kapcsolódó szociális hozzájárulási adó erejéig.

·         max. 3 hónap: továbbfoglalkoztatási kötelezettség, ezen időszak alatt sem maradnak támogatás nélkül, hiszen érvényesíthető a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény: a munkáltatói teher 28,5% helyett 14%-ra csökkent bruttó 100 ezer Forint bérig. A legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező, 25 év alatti munkavállalók esetében a részkedvezmény mértéke – 100 ezer Forint – bérig a bruttó bér 28,5 százaléka a foglalkoztatás első 2 évében.

A támogatással érintett munkavállaló felvétele a 2013. február havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését kell, hogy eredményezze.

 

T á j é k o z t a t ó

a Munkahelyvédelmi Akcióterv foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókedvezményeiről munkaadók részére

 

A Magyar Közlöny 136. számában kerültek kihirdetésre 2012. október 15-én a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes módosításokról szóló 2012. évi CXLVI. törvény, továbbá a kisadózó vállalatok tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény. A kihirdetett törvények egyes rendelkezései lépcsőzetesen, a kihirdetésüket követő napon, továbbá 2012. november 1-jétől, december 1-jétől és 2013. január 1-jétől lépnek hatályba.

Az akciótervben megfogalmazott intézkedéscsomagot három fő csoportra lehet osztani.

I. A munkáltatóknak a foglalkoztatásra tekintettel nyújtott adókedvezmények

A Munkahelyvédelmi Akcióterv megvalósításához kapcsolódó törvénymódosítások a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatóinak a meglévő munkahelyek megőrzése és új munkahelyek létesítése érdekében jelentős mértékű szociális hozzájárulási adókedvezményt nyújtanak.

A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból 2013. január 1-jétől igénybe vehető új kedvezmények az alábbiak:

·  25 év alatti munkavállalók utáni kedvezmény

·          55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény

·          A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók utáni kedvezmény

·        Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény (tartósan álláskereső az, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott)

·        Kisgyermekes munkavállalók utáni kedvezmény (ha a kedvezményezett foglalkoztatásra valamelyik anyasági ellátás – GYED folyósítását követően, illetve a GYES és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően kerül sor).

Az akcióterv nemcsak az új alkalmazottakra, hanem a jelenleg foglalkoztatottakra is érvényes, így a módosítások a foglalkoztatottak megtartását és új dolgozók felvételét egyaránt segíti.

A kedvezmény mértéke részletesen az alábbiak szerint alakul:

1. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege helyett 14%-ra csökken:

- a 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállaló foglalkoztatása esetén.

2. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege 14 %-ra csökken:

-     a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén. (FEOR-08 9. főcsoportjába tartozó foglalkozás szerinti munkakörben)

3. A bér utáni szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás a foglalkoztatás első két évében 28,5 %-os együttes összege 0%-ra csökken:

- a 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező pályakezdő munkavállaló foglalkoztatása esetén.

4. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5%-os együttes összege 0 %-ra csökken a foglalkoztatás első két évében, a harmadik évben 14%:

- a tartós munkanélküliséget követően elhelyezkedő,

- a gyermekgondozási díj folyósítását követően, illetve a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy azt követően foglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatása esetén.

A kedvezmény alapja a munkavállalót terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabér összegéig, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedhet, az ezen felüli részt már az általános szabályok szerint terheli közteher.

A bevezetésre kerülő adókedvezmények a START PLUSZ, START EXTRA vagy START BÓNUSZ kártyák alapján járó adókedvezménnyel nem vonhatók össze.

 

25 év alatti

pályakezdő (max. 180 nap biztosítási idő)*

 

25 év alattiak (180 napot meghaladó biztosítási idő)

 

 

55 év felettiek

részkedvezmény

27 % 

14,5%

14,5 %

kedvezmény időtartama

foglalkoztatás első 2 éve

 

életkor eléréséig

 

az életkor felett folyamatosan

 

Szakképzettséget

nem igénylő

munkakörben

foglalkoztatottak

 

Tartós álláskeresők (előző 9 hónapból

6 hónapig álláskereső)

 

 

Kisgyermekes anyák*

részkedvezmény

14,5%

 

27%

 

14,5 %

 

27%

 

14,5 %

kedvezmény időtartama

időkorlát nélkül

foglalkoztatás első 2 évében

 

3. évben

foglalkoztatás első 2 évében

 

3. évben

Megjegyzések:

1.    Maximum 100.000.- Ft/hó jövedelemig érvényesíthetőek a kedvezmények

*     a 2012 december 31.-én fennálló munkaviszony esetén is alkalmazható

II. Vállalkozások számára biztosított új, választható adózási formák

A második csoportot a vállalkozások számára kidolgozott egyszerűbb, kedvezőbb adózási feltételek alkotják.

III. A vállalkozások finanszírozását, adminisztrációját segítő intézkedések

A harmadik csoportot a vállalkozások finanszírozását illetve az egyéb számviteli elszámolást segítő intézkedések alkotják:

-          A devizaárfolyam-veszteségek miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások megsegítése

-          Pénzforgalmi szemléletű általános forgalmi adózás

-          Házipénztárra vonatkozó adminisztráció-egyszerűsítés