Jelenlegi hely

Szervezeti és Működési Szabályzatok

Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Pápai Polgármesteri Hivatal
Adatvédelmi Szabályzat


A szerv alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok különösen:
a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
c) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
e) a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény
f) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
g) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
h) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény
i) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
j) gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
k) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
l) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
m) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
n) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
o) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
p) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
q) az általános közigazgatási rendtartáról szóló 2016. évi CL. törvény
r) a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
s) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
t) a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény
u) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995.
évi LXVI. törvény
v) az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
w) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény
x) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben
bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény.


http://www.papa.hu/papaiak/onkormanyzat/rendeletek