TITKÁRSÁG (osztály)

 • képviselőtestület, városrészi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, bizottságok tevékenységével kapcsolatos feladatok
 • polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző adminisztrációs ügyeinek intézése, és egyéb szervezési feladatok
 • hivatali hatósági munka törvényességi ellenőrzése
 • közszolgálati tisztviselők közszolgálati jogviszonyával, köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos ügyek
 • közszolgálati nyilvántartás kezelése
 • intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos ügyek, az intézményvezetők személyzeti munkájának ellenőrzése
 • választásokkal kapcsolatos ügyek

 

 • köznevelési ügyek
 • közművelődési és egyéb kulturális feladatok
 • külkapcsolatok szervezéséhez kapcsolódó feladatok
 • ifjúsági és sport feladatok
 • informatikai feladatok

 

Gondnokság (csoport):

 • a hivatal működéséhez szükséges technikai feltételek, eszközök biztosítása, karbantartása
 • a hivatali épületek üzemeltetése, karbantartása
 • vagyonvédelem

 

GAZDASÁGI OSZTÁLY:

 • intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzése,
 • önkormányzat gazdasági programjának összeállítása, a végrehajtás szervezése,
 • vállalkozás-fejlesztés.

 

Adóügyi csoport:

 • adókivetés, beszedés, nyilvántartás, könyvelés,
 • méltányossági kérelmek elbírálása, adóigazolások kiállítása.

 

Adóbehajtási csoport:

 • adóhátralékok, adók módjára behajtandó köztartozások behajtása,
 • ellenőrzési feladatok ellátása.

 

Költségvetési csoport:

 • az Önkormányzat és a Hivatal pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok,
 • számviteli feladatok,
 • költségvetési, pénzellátási feladatok.

 

Vagyongazdálkodási csoport:

 • önkormányzati vagyonkezelés és vagyon-hasznosítás, ingatlanfejlesztés,
 • vagyongazdálkodás,
 • önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartása,
 • ingatlan-értékelés, adó- és értékbizonyítvány kiállítása,
 • nem lakáscélú helyiségek bérbeadása, üzemeltetése, és az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása,
 • a Gazdasági osztályt érintő szerződések elkészítése és jogi ügyek intézése.

 

EMBERI ERŐFORRÁS OSZTÁLY

 • egészségügyi feladatok ellátása

 

Igazgatási csoport:

 • birtokvédelmi ügyek
 • közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyek
 • hagyatéki ügyek
 • anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok, hagyatéki és állampolgársági ügyek intézése
 • honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok, szabálysértési ügyek
 • állategészségügyi és állatvédelmi feladatok
 • lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó végrehajtási feladatok ellátása, társasházkezelés
 • központi iktatás: hivatali ügyek iktatásával és irattározásával kapcsolatos feladatok
 • ügyfélszolgálati iroda: nyomtatványok átadása
 • hatósági bizonyítvány kiállítása
 • talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok
 • marhalevél kezelésével kapcsolatos feladatok
 • társasházak törvényességi felügyelete
 • családi jogállás rendezése

 

Szociálpolitikai csoport:

 • pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel nyújtható támogatások biztosítása
 • szociálpolitikai igazgatási feladatok
 • települési ápolási támogatás
 • rendkívüli települési támogatás
 • gyermekétkeztetési kedvezmény
 • köztemetés
 • települési gyógyszertámogatás
 • gyermekvédelmi rendszer keretén belül biztosítható természetbeni és pénzbeli ellátások biztosítása
 • települési lakhatási támogatás
 • szociálisan rászoruló személyek védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételének igazolása
 • tankönyvtámogatás
 • temetési kölcsön
 • kereskedelmi igazgatás és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatok
 • családvédelmi koordináció
 • gyámnevezéssel és gyámságból való kizárással kapcsolatos feladatok

 

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

 • környezetvédelmi feladatok,
 • telepengedélyezés,
 • vízügyek, közlekedési és egyéb kommunális ügyek,
 • önkormányzati beruházások szervezése,
 • fejlesztési tervek előkészítése és végrehajtása,
 • pályázatok figyelése, előkészítése és benyújtása,
 • műszaki ellenőrzés,
 • energia ügyek.
 • címnyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatok

 

Építésügyi Csoport

 • építésügyi hatósági engedélyezés, tudomásulvétel,
 • építésügyi hatósági ellenőrzések,
 • településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat előkészítése és véleményezése
 • helyi építészeti értékek védelme

 

Főépítész

 • településfejlesztés, településrendezés
 • településképi véleményezési eljárás
 • településképi bejelentési eljárás