Jelenlegi hely

2017. évi sportpályázat sportegyesületeknek - FELHÍVÁS

Pályázati felhívás

Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet pápai székhelyű sportegyesületek működésének támogatására. 

Pályázat célja:

Pápai székhelyű sportegyesületek számára vissza nem térítendő támogatás biztosítása.

Pályázat keretösszege:

35 millió Ft

Pályázók köre:

Pápa város közigazgatási területén működő, pápai székhellyel nyilvántartásba vett:

 1. legalább egy szakosztály vonatkozásában a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagsággal rendelkező,
 2. a MOB által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagsággal nem rendelkező

sportegyesület, amely vállalja a jelen pályázati feltételekben foglaltak teljesítését.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon lehet.

Pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • pályázati adatlap
 • az egyesület bírósági bejegyzésének kivonata, és egyesületi alapszabályának másolata, melyet az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával és – amennyiben van – az egyesület bélyegzőjével hitelesít,   
 • tárgyévre szóló költségvetés tervezet, (megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást),                  

(1. sz. melléklet)

 • a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatok – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, (2. sz. melléklet)
 • Pályázó nyilatkozatai a köztartozás mentességről, továbbá a működéséről, (3/a. és 3/b. sz. melléklet)
 • a sportegyesület tagnyilvántartása,
 • amennyiben van, a tagdíj összegét megállapító közgyűlési jegyzőkönyv kivonata, melyet az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával és – amennyiben van – az egyesület bélyegzőjével hitelesít, 
 • a pályázók körének A. pontja esetében a MOB által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagságról igazolás.

A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek:

 • azon sportegyesületek, akik kiemelt sportágként valamely vállalkozástól társasági adóban részesülnek,
 • az olimpiai versenysportokat képviselő egyesületek,
 • az adott sportág hivatalos szövetsége által kiírt versenyeken résztvevő sportegyesületek,
 • azon sportegyesületek, amelyek utánpótlás neveléssel is foglalkoznak.

Támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely – amennyiben volt – hiánytalanul elszámolt az előző évben kapott önkormányzati támogatással.

A megítélt támogatás folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázó a 2016. évi lezárt pénzügyi beszámolóját, valamint az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával (amennyiben van, az egyesület bélyegzőjével is) hitelesített, beszámolót jóváhagyó közgyűlési jegyzőkönyv kivonatát becsatolja.

A támogatás felhasználása:

A támogatási összeget kizárólag a sportegyesület alapszabálya szerinti működtetésére - létesítmény fenntartás/pálya és terembérleti díja, edzők és sportvezetők díjazása és annak közterhei, igazolt sportesemény szállítási és utazási költsége, játékvezetői költség, sportfelszerelések vásárlása, nevezési díj, játékengedélyek, sportorvos biztosításának költségei – lehet felhasználni.  

Azon sportegyesület, amely támogatása az 1 millió forintot meghaladja, a támogatási összeg első részletéről legkésőbb július 31-ig, a támogatási összeg második részletéről a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, mely elszámoláshoz – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készítenie.

Azon sportegyesület, amely támogatása az 1 millió forintot nem éri el, a kapott támogatás összegéről a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, mely elszámoláshoz – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készítenie.

A pályázatot egy példányban postai úton Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottságnak(8500 Pápa, Fő u. 5.) címezve, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Titkárságához, vagy elektronikusan a geschitz.gergely@papa.hu email címre lehet benyújtani.  

A pályázat beérkezési határideje: 2017. február 28.

A pályázatokat Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága 2017. március 31-ig bírálja el.

A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázó írásos értesítést kap.